نشریه مطالعات هویت دانشگاه گیلان  با معیارهای مسأله مندی، اصالت و نوآوری فهم پدیده مهم هویت از منظر میان رشته ای است و در این راستا هداف زیر را دنبال می کند:

مسأله یابی و درک درست هویت در بستر جامعه ایرانی و تعاملات آن با فرایندهای جهانی

انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری

طرح نظریه و روش شناسی های مورد نیاز برای فهم و تحلیل پدیده هویت

تولید علم و نوآوری به قصد کمک به بومی سازی دانش مربوط به پدیده هویت

فراهم نمودن فضای مناسب برای تعاملات علمی فرهیختگان علوم اجتماعی