مدیر مسئول


هادی نوری استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی تاریخی

اعضای هیات تحریریه


محمود شارع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

جامعه شناسی

 • sharepouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بیژن زارع استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

 • zarekhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین بهروان استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

 • behravanum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • buikihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد رضی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

ادبیات فارسی

 • ahmadrazi9gmail.com

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی

انسان شناسی

 • nfazelihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیروس احمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

جامعه شناسی

 • sahmadiyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • aashrafut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی رحمتی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

 • mahdi.rahmatigmail.com

اعضای هیات تحریریه


امیررضا کریمی آذر دانشیار معماری دانشگاه گیلان

معماری

 • amirreza_karimiazeriguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن چاوشیان دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

 • hasanchavoshiangmail.com

سردبیر


محمد مهدی رحمتی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

 • mahdi.rahmatigmail.com

مدیر داخلی


هدی حلاج زاده استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

 • hhz_72yahoo.com